Privaatsusteade

Veebilehte aadressil waldrand.ee avaldab WALDRAND LAW OÜ

Kaitseme seejuures teie eraelu puutumatust kõigi selleks vajalike õiguslike ja tehniliste meetmetega.

Käesolevas privaatusteates selgitame teile oma privaatsustingimusi – millal ja miks kogume veebilehte aadressil waldrand.ee (edaspidi “veebileht”) külastavate inimeste isikuandmeid, kuidas me neid kasutame, missugustel tingimustel võime neid teistele avaldada ja kuidas tagame teie isikuandmete turvalisuse.

Võime oma privaatsusteadet aeg-ajalt muuta, seetõttu palun kontrollige seda lehte mõnikord, et veenduda, et olete tehtud muudatustega nõus.

Palun saatke kõik käesolevat privaatsusteadet ja teie eraelu puutumatuse tagamiseks rakendatavaid meetmeid puudutavad küsimused e-posti teel aadressile legal@waldrand.ee või postiaadressile Mustamäe tee 55-403, 10621 Tallinn, Eesti Vabariik.

Kes me oleme?

Oleme Waldrand Law OÜ (Waldrand), Eesti seaduste kohaselt asutatud piiratud vastutusega ja eraomandis äriühing, mille juriidiline aadress on Mustamäe tee 55-403, 10621 Tallinn, Eesti Vabariik, mis on registreeritud Eesti äriregistris registrikoodiga 10057129. Meie ettevõtte teise veebilehe aadress on www.gdpr24.ee

Kuidas me kogume teie käest isikuandmeid?

Kogume teie kohta isikuandmeid siis, kui kasutate veebilehte või meile kirjutate, näiteks siis, kui:

 • pöördute meie poole seoses meie teenustega;
 • pöördute meie poole seoses teie GDPR-ist tulenevate õigustega;

Laste isikuandmed

Waldrand pakub õigusabi üldreeglina juriidilistele isikutele ja alaealistele mis tahes teenuseid ei osuta.

Missugust liiki andmeid teilt kogutakse?

Isikuandmete seas, mida kogume, on teie eesnimi, perekonnanimi, ametinimetus, ettevõtte nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, riik ja muud isikuandmed, mille võite meile edastada või mille on kogunud meie kliendid ning mille meie klientide poolt ja nimel teile avaldamist olete taotlenud või lubanud.

Miks teie isikuandmeid kogume?

Eesmärgid, mille tarvis võime teie isikuandmeid koguda, on:

 • teie küsimustele ja/või teabe- ja/või dokumendipäringutele vastamine;
 • meie kliendi kontaktisikuna teie teavitamine meie kui kliendi esindaja Euroopa Liidus (vastavalt GDPR-i artiklile 27) teenuste osutamisest;
 • meie kliendi nimel teie teavitamine sellest, kuidas klient töötleb teie isikuandmeid ;
 • meie kohustuste täitmine, mis tulenevad teie ja meie klientide vahelistest lepingutest;
 • teie poolt meie veebilehe kaudu esitatud registreerimisvormi andmete töötlemine;
 • teile kui võimalikule tulevasele kliendile meie kui GDPR-i artikli 27 alusel EL-i esindaja teenuste turustamine;
 • teie arvamuste või kommentaaride küsimine meie teenuste kohta;
 • teie teavitamine meie teenustes tehtud muudatustest;
 • saatmaks teile teavet, mida olete küsinud, ning mis võib teile huvi pakkuda;
 • seoses meie õiguste kasutamise ja kohustuste täitmisega;
 • teie sõnaselgel nõusolekul teatud täiendavate eesmärkide täitmine.

Kui kaua säilitame teie isikuandmeid?

Vaatame isikuandmete säilitamise perioode regulaarselt üle. Hoiame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui seda on vaja, sh asjaomase toimingu läbiviimiseks, või vastavalt asjaomases lepingus sätestatule. Kui teie isikuandmeid ei ole enam vaja, need viivitamatult kustutatakse, välja arvatud teatud andmed, mida oleme seadustega kohustatud säilitama meie kohustuste täitmiseks.

Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele?

Juurdepääs on Waldrand Law OÜ töötajatel ja juhatuse liikmetel. Me ei müü ega rendi teie isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Võime edastada teie isikuandmeid meie kolmandatest isikutest teenusepakkujatele, vahendajatele, alltöövõtjatele, klientidele ja teistele meiega seotud organisatsioonidele tööoperatsioonide läbiviimise ja teile teenuste osutamise eesmärgil (näiteks selleks, et vastata teie GDPR-ist tulenevate õiguste kasutamise taotlustele). Kolmandatest isikutest teenusepakkujate kasutamise korral avaldame neile siiski ainult isikuandmed, mis on vajalikud teenuse osutamiseks, ja tingimusel, et oleme nendega sõlminud lepingu, mille kohaselt nad peavad tagama teie andmete turvalisuse, nad ei tohi neid andmeid kasutada oma otseturunduse eesmärkide täitmiseks ja tohivad neid hoida ainult nii kaua, kui on vaja ülesannete täitmiseks ja teile meie nimel teenuste osutamiseks. Me ei avalda teie andmeid kolmandatele isikutele nende kasutamiseks otseturunduse eesmärgil.

Võime edastada teie isikuandmed kolmandale isikule juhul, kui peame teie isikuandmeid avaldama või jagama seadusliku kohustuse, näiteks kohtu korralduse täitmiseks või pettuse või muu kuriteo vältimiseks või meie lepingutingimuste jõustamiseks või kohaldamiseks või meie klientide õiguste, vara või turvalisuse kaitseks. Rakendame siiski mõistlikke meetmeid teie eraelu puutumatusega seotud õiguste jätkuva kaitstuse tagamiseks.

Teie isikuandmetega seotud õigused

Teil on õigus:

 • oma isikuandmetele juurde pääseda ja saada teavet nende kasutamise kohta;
 • oma isikuandmeid parandada;
 • oma isikuandmeid kustutada;
 • oma isikuandmete kasutamist piirata;
 • esitada vastuväiteid oma isikuandmete kasutamise suhtes;
 • esitada järelevalveasutusele kaebusi;
 • võtta tagasi isikuandmete kasutamiseks antud nõusolek;
 • paluda teie poolt meile edastatud isikuandmete edastamist;
 • esitada kaebusi;

Juurdepääs teie isikuandmetele

Teie andmete täpsus on meie jaoks oluline. Kui teie e-posti aadress on muutunud või kui mistahes muud meie käsutuses olevad teie isikuandmed on ebaõiged või aegunud, saatke palun e-kiri aadressile legal@waldrand.ee.

Ettevaatusabinõud teie isikuandmete kaotamise, ebaõige kasutamise ja muutmise eest kaitsmiseks

Kui esitate meile isikuandmeid, rakendame meetmeid nende turvalise käitlemise tagamiseks.
Mitteeriliigilisi isikuandmeid (nt teie e-posti aadress jms) edastatakse tavaliselt interneti teel ja selle täielikku turvalisust ei saa kunagi täielikult garanteerida. Seetõttu, ehkki anname endast parima teie isikuandmete kaitsmiseks, ei saa me teie poolt meile edastatud teabe turvalisust garanteerida ning seega edastate meile andmeid oma vastutusel. Samas teeme teie isikuandmete saamisel maksimaalseid jõupingutusi, et säilitada neid maksimaalselt turvaliselt.

„Küpsiste“ kasutamine ja kolmandate isikute rakendused

Meie veebilehel, nagu ka paljudel teistel, kasutatakse küpsiseid. „Küpsised“ on väikesed infokillud, mis saadetakse teie arvutisse ja salvestuvad kõvakettale, et veebileht teid selle külastamisel ära tunneks. Need koguvad statistilisi andmeid teie veebikäitumise ja veebilehitsemise mustrite kohta, ent ei tuvasta teie isikut. Küpsised saab teie veebilehitseja seadete all ka välja lülitada. Küpsiste väljalülitamise korral ei pruugi teil aga olla võimalik kasutada meie veebilehe kõiki funktsioone.

Meie veebilehel kasutatakse rakendust Google Analytics. See ei tuvasta konkreetsete kasutajate isikuid ega seosta teie IP-aadressi teiste andmetega. Kasutame Google Analyticsi aruandeid, et veebilehe külastustest ja selle kasutamisest paremini aru saada.

Veebilehe kasutamisega annate nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks Google’i poolt Google’i privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil ning eespool nimetatud eesmärkidel. Rakenduse Google Analytics kasutatavate küpsiste loetelu leiate siit. Teie andmete töötlemise keelamiseks Google Analyticsi poolt võite küpsised välja lülitada või nende kasutamisest keelduda, lülitada välja JavaScripti või kasutada Google’i süsteemivälisel lehel toodud teenuste kasutamisest loobumise teenust.

Meie veebileht võib hõlmata linke teistele veebilehtedele, mida haldavad teised organisatsioonid. Käesolev privaatsusteade kehtib ainult meie veebilehele‚ seepärast soovitame teil lugeda ka teiste külastatavate veebilehtede privaatsusteateid. Me ei vastuta teiste veebilehtede privaatsusteadete tõesuse eest, sh nende lehtede töömeetodite eest, millele jõuate meie veebilehel toodud linkide kaudu.

Kui saabusite meie veebilehele kolmanda isiku lehel toodud lingi kaudu, ei vastuta me samuti seesuguse kolmanda isiku veebilehe privaatsusteate tõesuse ega selle omanike ja haldajate töömeetodite eest ning soovitame teil vastavate eeskirjadega tutvuda seesugusel kolmanda isiku veebilehel.

Isikuandmete edastamine Euroopa majanduspiirkonnast välja

Teile käesoleva veebilehe kaudu pakutavate teenuste raames võidakse teie poolt meile avaldatud andmeid edastada Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) välistesse riikidesse, st teistesse riikidesse peale EL-i liikmesriikide ning Islandi, Liechtensteini ja Norra. See võib näiteks toimuda seoses teie taotlusega teie GDPR-ist tulenevate õiguste kasutamiseks. Seesuguste riikide andmekaitseseadused ei pruugi olla samaväärsed EL-i seadustega ja nendele ei pruugi kohalduda Euroopa Komisjoni piisava kaitse otsus. Oma isikuandmete esitamisega annate nõusoleku andmete seesuguseks edastamiseks ja töötlemiseks. Rakendame teie isikuandmete sel viisil EMP-st välja edastamise korral kõiki vajalikke meetmeid, et garanteerida teie eraelu puutumatust tagavate õiguste piisav kaitse.

Kui kasutate meie teenuseid EMP-st väljas viibides, võidakse teie andmed teile teenuste osutamiseks edastada EMP-st välja.

Küsimuste korral

Austame teie isikuandmete kaitse ja privaatsuse alaseid õigusi. Kui teil on küsimusi või kui te ei ole rahul sellega, kuidas oleme teie isikuandmetega ümber käinud, saatke palun e-kiri aadressile legal@waldrand.ee või kiri aadressile Mustamäe tee 55 – 403, 10621 Tallinn, Eesti Vabariik.

Oma õiguste kohta täpsema teabe saamiseks või kaebuse esitamiseks pöörduge palun oma õigusruumis isikuandmete kaitse eest vastutava asutuse poole.

EL-is asuvad isikud leiavad asjaomase andmekaitseasutuse andmed järgmise lingi alt:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Käesolevate eeskirjade uuendamine

Käesolevaid eeskirju uuendatakse regulaarselt. Viimati uuendasime eeskirju 29.aprillil 2019.