Õigusteenused

ÕIGUSTEENUSTE KIRJELDUS

GDPR põhisisu

Euroopa Komisjon (EÜ) kiitis 27. aprillil 2016 heaks isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) ja see kehtib alates 25. maist 2018 kõigis Euroopa Liitu kuuluvates riikides.

GDPR määratleb, et isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta.

Isikuandmed on seega näiteks ettevõtte klientide andmed nagu nimi, sugu, vanus, isikukood, e-posti aadress, elukohaandmed. Samuti on isikuandmed ettevõtte töötajate andmed sh näiteks töötaja arveldusarve number (kuhu kantakse töötasu) või andmed tööalase vormiriietuse suurusest. Isikuandmete lõplikku loetelu ei ole võimalik kindlaks määrata. Seega on ainuke võimalus igal üksikjuhul hinnata, kas vastav teave viib välja konkreetse inimeseni või ei vii. Kui viib – siis ongi tegu kaitset vajavate isikuandmetega.

Samasugune on lugu ka mõistega isikuandmete töötlemine ehk lihtsalt töötlemine. Sisuliselt võib töötlemiseks lugeda isikuandmetega tehtavat mis tahes toimingut, näiteks kogumist, dokumenteerimist, korrastamist, avalikustamist, lugemist, kasutamist, edastamist, levitamist jne (vt selle kohta GDPR Art. 4 punkt 2). Oluline on siin ka see, et töötlemine ei pea olema tehtud automatiseeritult (arvutiga). Käsitsi töötlemine loeb ka.

GDPRi mõistmiseks ja oma ettevõttes või asutuses rakendamiseks on vaja teada mitmeid olulisi asju. Kõige olulisem aga on saada aru, et Eesti ja teiste EL elanike isikuandmete kaitsese peab suhtuma tõsiselt. Vastasel juhul võib saada väga suure trahvi. Lisaks võivad esile kerkida ka tsiviilnõuded eraisikutelt, kes leiavad, et olete rikkunud neile määrusega antud õigusi. Meedia teatel esitati ainuüksi juba määruse kehtimise esimesel päeval nõudeid Facebooki ja Google vastu ligi 8,8 miljardi dollari ulatuses. Meil selliseid andmegigante küll pole, aga GDPR nõuded on täpselt samad.

GDPR-dokument (elik määrus ise) on 88 lehekülge pikk ja koosneb kahest põhiosast:

  • 173 nummerdatud põhjenduspunkt, milles sätestatakse määruse põhimõtted ja kavatsused, ehk teisti öeldes määruse taust.

Põhjenduspunktidele järgnevad lisaks:

  • 99 artiklit, milles esitatakse määruse üksikasjad - see on osa, mida tuleb järgida. Siiski tuleb märkida, et oluline osa GDPR-ist on seotud erinevate ELi asutuste sisemise tööga, mistõttu nö. tegelikuks eluks tähtsate GDPR artiklite arv on väiksem.

GDPR kehtestab isikuandmete kaitse eesmärgil järgmised peamised põhimõtteid:

  1. Seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus – käitu arusaadavalt, ausalt ja õiglaselt ehk tea ise ja ole valmis ka teistele ütlema, mida ja miks sa teise inimese andmetega teed;
  2. Eesmärgi piirang – ära tee isikuandmetega mitte midagi muud kui oled lubanud;
  3. Andmete minimeerimine – ära kogu rohkem andmeid kui sul tegelikult vaja on;
  4. Õigsus – hoia andmed ajakohastena ja tegele ebatäpsustega nii kiiresti kui saad;
  5. Säilitamise piirang - ära hoia andmeid oma käes kauem kui tegelikult vaja on;
  6. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus - hoia andmed turvaliselt ja kasuta selleks kõiki vajalikke korralduslikke, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid – ehk turvameetmeid;
  7. Vastutus – isikuandmete nn.“vastutava töötlejana” peate suutma esitada tõendeid selle kohta, et olete ka tegelikult järginud eeltoodud isikuandmete kaitse põhimõtteid.

Neid põhimõtteid järginuna pole tõenäoline, et Teil tuleks hakata kandma vastutust isikuandmete kaitse nõuete rikkumise eest ehk maksma trahvi kuni 20 miljonit eurot.

Meie büroo aitab oma kliente GDPR kõigi nõuete ellurakendamisel, arvestades ja mõistes õigusteenuste osutamisel isikuandmete kaitse senist olukorda kliendi juures. Seega on kasulik võtta meie bürooga ühendust: legal@waldrand.ee

Esimene tund nõustamist GDPR rakendamisel Eestis on 2018 aastal tasuta!

Dokumentide koostamine ja analüüs

Valmistame Teile ette mis tahes vajaliku õigusdokumendi, näiteks lepingu, avalduse või hagivastuse projekti, sõnastades selle selgelt ja täpselt. Enne seda püüame büroos toimuva konsultatsiooni käigus maksimaalselt mõista Teie eesmärke ja huvisid, et need koostatavas dokumendis Teie jaoks parimal viisil kajastuksid. Lisaks pakume asjaajamisteenuseid meie büroo poolt koostatud õigusdokumentide notariaalsel tõestamisel, vandetõlgete tellimisel, edastamisel jne.

Teie soovil analüüsime näiteks ka Teie koostööpartneri või tööandja poolt Teile esitatud lepingut või selle projekti, Teie jaoks olulist kohtuotsust või muud õigusdokumenti. Uurime dokumendi sisu ja vormi, liiki, kehtivust, võimalikke juriidilisi puudusi ning kõiki teisi tähtsust omavaid asjaolusid. Õigusliku analüüsi tulemuse põhjal anname Teile suuliselt ja/või kirjalikult detailse ülevaate kõigist õigustest ja riskidest, mis selle dokumendiga Teie jaoks kaasnevad.

Juriidiline konsultatsioon

Kuulame põhjalikult ära Teile muret tegeva juriidilise probleemi ja selgitame kehtivate õigusnormide põhjal välja võimalused selle lahendamiseks Teie jaoks soodsalt ning kiiresti. Anname nõu, kuidas kujunenud olukorras oleks parim käituda ning vormistame Teie seisukohad ja vajalikud dokumendid korrektselt ja õigeaegselt. Nii näiteks on õigesti koostatud kohtueelne nõue vastaspoolele selgeks märgiks, et Teie olete oma seisukohtades järjekindel, täpne ning valmis minema oma õiguste kaitseks ka kohtusse - ja seal võitma.

Teisest küljest võidakse ka Teile endale esitada mingi nõue või pretensioon üksnes lootuses, et Te nö lööte dokumenti kartma ega tule selle peale, et vastav nõue tegelikult ei olegi seaduslik või on koostatud juriidiliselt kirjaoskamatult. Väga mitmed esmapilgul märkamatud asjaolud võivad mängida Teie kasuks, juhul kui osata need üles leida ja neid õigesti ära kasutada. Konsultatsiooni käigus anname kehtivatel õigusaktidel põhinevat praktilist nõu, võttes arvesse ka Euroopa Liidu õigustiku sätteid ja Riigikohtu praktikat.

Kohtus esindamine

Võib juhtuda, et keegi on Teie vastu esitanud hagiavalduse, mis tähendab seda, et nüüd peate hakkama oma õigusi kohtus kaitsma. Samasugune on olukord siis, kui näiteks Teie lepingupartner, kaasomanik või tööandja ei aktsepteeri Teie seisukohti, olgugi, et ka kehtivad õigusaktid Teile õiguse annavad. Siis on ilmselt mõistlik kohtusse pöörduda, et saada vajalik tulemus kätte riigivõimu abiga.
Kliendi esindamine kohtuvaidlustes on Waldrand Õigusbüroo OÜ pikaajaline tegevusvaldkond, mille seniste tulemustega võime igati rahule jääda. Kliente oleme esindanud nii tsiviilvaidlustes kui ka haldus- ja kriminaalasjades. Paljudel juhtudel on õnnestunud juba kohtusse jõudnud õigusvaidlus lahendada ka poolte kokkuleppega. Reeglina ei ole Teil endal meie büroo kliendina isiklikult üldse vaja kohtuistungile tulla, eriti kui tegemist on keeruka õigusvaidlusega.

Selle teenuse raames koostame Teie kui kliendi huvides kõik kohtus vajalikud menetlusdokumendid, osaleme Teie volitatud esindajana kohtuistungil, kogume vajalikke tõendeid ning suhtleme kohtu ja vastaspoolega õigeaegselt. Mõistlikuks ei saa pidada kohtust laekunud hagiavalduse ignoreerimist, kuivõrd sellisel juhul võib Teid ohustada tagaseljaotsuse tegemine, kusjuures Teie ei ole enda kaitseks midagi öelda saanudki. Kohtumenetlust ja selle tagajärgi tuleb võtta täie tõsidusega. Olles Teie esindajaks kohtus, anname ammendava ülevaate menetluse käigust, vastaspoole käitumisest ja selle tõenäolistest tagamaadest, samuti võimalikust kohtulahendist. Kaitseme Teie huve ja õigusi kohtus kõigi seaduslike vahenditega.