Õigusteenused

ÕIGUSTEENUSTE KIRJELDUS

Dokumentide koostamine ja analüüs

Valmistame Teile ette mis tahes vajaliku õigusdokumendi, näiteks lepingu, avalduse või hagivastuse projekti, sõnastades selle selgelt ja täpselt. Enne seda püüame büroos toimuva konsultatsiooni käigus maksimaalselt mõista Teie eesmärke ja huvisid, et need koostatavas dokumendis Teie jaoks parimal viisil kajastuksid. Lisaks pakume asjaajamisteenuseid meie büroo poolt koostatud õigusdokumentide notariaalsel tõestamisel, vandetõlgete tellimisel, edastamisel jne.

Teie soovil analüüsime näiteks ka Teie koostööpartneri või tööandja poolt Teile esitatud lepingut või selle projekti, Teie jaoks olulist kohtuotsust või muud õigusdokumenti. Uurime dokumendi sisu ja vormi, liiki, kehtivust, võimalikke juriidilisi puudusi ning kõiki teisi tähtsust omavaid asjaolusid. Õigusliku analüüsi tulemuse põhjal anname Teile suuliselt ja/või kirjalikult detailse ülevaate kõigist õigustest ja riskidest, mis selle dokumendiga Teie jaoks kaasnevad.

Juriidiline konsultatsioon

Kuulame põhjalikult ära Teile muret tegeva juriidilise probleemi ja selgitame kehtivate õigusnormide põhjal välja võimalused selle lahendamiseks Teie jaoks soodsalt ning kiiresti. Anname nõu, kuidas kujunenud olukorras oleks parim käituda ning vormistame Teie seisukohad ja vajalikud dokumendid korrektselt ja õigeaegselt. Nii näiteks on õigesti koostatud kohtueelne nõue vastaspoolele selgeks märgiks, et Teie olete oma seisukohtades järjekindel, täpne ning valmis minema oma õiguste kaitseks ka kohtusse - ja seal võitma.

Teisest küljest võidakse ka Teile endale esitada mingi nõue või pretensioon üksnes lootuses, et Te nö lööte dokumenti kartma ega tule selle peale, et vastav nõue tegelikult ei olegi seaduslik või on koostatud juriidiliselt kirjaoskamatult. Väga mitmed esmapilgul märkamatud asjaolud võivad mängida Teie kasuks, juhul kui osata need üles leida ja neid õigesti ära kasutada. Konsultatsiooni käigus anname kehtivatel õigusaktidel põhinevat praktilist nõu, võttes arvesse ka Euroopa Liidu õigustiku sätteid ja Riigikohtu praktikat.

Kohtus esindamine

Võib juhtuda, et keegi on Teie vastu esitanud hagiavalduse, mis tähendab seda, et nüüd peate hakkama oma õigusi kohtus kaitsma. Samasugune on olukord siis, kui näiteks Teie lepingupartner, kaasomanik või tööandja ei aktsepteeri Teie seisukohti, olgugi, et ka kehtivad õigusaktid Teile õiguse annavad. Siis on ilmselt mõistlik kohtusse pöörduda, et saada vajalik tulemus kätte riigivõimu abiga.
Kliendi esindamine kohtuvaidlustes on Waldrand Õigusbüroo OÜ pikaajaline tegevusvaldkond, mille seniste tulemustega võime igati rahule jääda. Kliente oleme esindanud nii tsiviilvaidlustes kui ka haldus- ja kriminaalasjades. Paljudel juhtudel on õnnestunud juba kohtusse jõudnud õigusvaidlus lahendada ka poolte kokkuleppega. Reeglina ei ole Teil endal meie büroo kliendina isiklikult üldse vaja kohtuistungile tulla, eriti kui tegemist on keeruka õigusvaidlusega.

Selle teenuse raames koostame Teie kui kliendi huvides kõik kohtus vajalikud menetlusdokumendid, osaleme Teie volitatud esindajana kohtuistungil, kogume vajalikke tõendeid ning suhtleme kohtu ja vastaspoolega õigeaegselt. Mõistlikuks ei saa pidada kohtust laekunud hagiavalduse ignoreerimist, kuivõrd sellisel juhul võib Teid ohustada tagaseljaotsuse tegemine, kusjuures Teie ei ole enda kaitseks midagi öelda saanudki. Kohtumenetlust ja selle tagajärgi tuleb võtta täie tõsidusega. Olles Teie esindajaks kohtus, anname ammendava ülevaate menetluse käigust, vastaspoole käitumisest ja selle tõenäolistest tagamaadest, samuti võimalikust kohtulahendist. Kaitseme Teie huve ja õigusi kohtus kõigi seaduslike vahenditega.